Elektroinštalácie

Predaj - Montáž - Servis

Elektroinštalácie a revízie Hlohovec, Trnava a okolie

Elektroinštalácie Trnava

Zaoberáme sa kompletný problematikou elektroinštaláciou, nových rozvodov, ale aj rekonštrukcií a opráv v bytoch, rodinných domov, obchodov, kancelárií, výrobných priestorov, skladov, chatách, atď. Vykonávame kompletnú dodávku elektroinštalácie ako silnoprúdovej tak aj slaboprúdovej vrátane zabezpečenia všetkých materiálov. Absolvujeme pravidelné skúšky a školenia pre získavanie nových skúseností a prehľadu výrobkov a trendov. Medzi naše služby patria hlavne:

 • Elektromontážne práce silnoprúdu do 1000 V
 • elektromontáže slaboprúdu
 • montáže hromozvodov
 • revízie elektrických inštalácií do 1000 V (podľa platných STN)
 • revízie hromozvodov

Elektroinštalačné práce pre firmy a bytové družstvá

Zaisťujeme kompletné elektrické rozvody veľkého rozsahu. Zabezpečíme Vám všetko od vysekania muriva až po inštaláciu poslednej zásuvky. Všetko v perfektnej kvalite. Vykonávame elektro servis veľkých objektov vrátane potrebnej elektrorevízie. Pre firmy a bytové družstvá zabezpečujeme napríklad výmeny rozvodníc, ističov, stykačov, elektrických vypínačov, elektrických zásuviek, montáže a opravy osvetlenia, zapojenie bojlerov, ohrievačov vody a ďalšie práce.

Elektro servis pre domácnosti

Medzi našich zákazníkov patria tiež domácnosti. Domácnostiam zabezpečujeme kompletné elektrikárske práce, ktoré sú potrebné vrátane opravy elektroinštalácie. Či už potrebujete vymeniť žiarovku alebo zabezpečiť elektroinštaláciu pri rekonštrukcii bytu alebo bytového jadra, radi vám zaistíme perfektný servis. Pre domácnosti zabezpečujeme napríklad výmeny bytových rozvodníc, ističov, stýkačov, vypínačov, elektrických zásuviek, montáže svietidiel, zapojenie bojlerov, ohrievačov vody, sporákov a ďalšie elektroinštalačné práce.

Domáce telefóny – montáže, inštalácie a servis

Zabezpečujeme ako kompletné dodávky na kľúč, tak opravy domácich telefónov rôznych značiek. Montujeme nové domáce komunikačné siete a vykonávame aj opravy.

Zabezpečujeme elektrorevízie

Naši revíznych technici sú schopní Vám pomôcť s revíziami v rozsahu revízie náradia, spotrebičov a predlžovacích prívodov, až po rozsah do 35KV a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu. Využite naše skúsenosti s elektrorevíziami obytných objektov, ako sú rodinné domy, bytové domy a byty, staveniská stavebných firiem, priemyselné výrobné závody, kancelárske budovy, kongresové a kultúrne centrá, priestory zdravotníctva, objekty potravinárskej výroby, objekty skladov, nákupné centrá, ale aj objekty s výrobou, kde sa vyskytujú výbušné atmosféry alebo čerpacie stanice.

V našom odbore je taktiež dôležitá spolupráca s organizáciou Slovenským elektrotechnickým zväzom – Komorou elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES), s hasičmi a tiež inšpektorátmi práce. Technici prechádzajú pravidelne celým radom odborných školení, zúčastňujú sa na odborných stretnutiach SEZ-KES odbočky v Trnave a používajú celú radu pravidelne kalibrovaných meracích prístrojov.

Zabezpečujeme revízie:

 • Revízia podľa STN – náradie, spotrebiče a predlžovacie prívody
 • Revízia strojov a zváračiek
 • Objektov tr. A – normálne prostredie bez nebezpečenstva výbuchu (administratitvní budovy, priem. Haly, rodinné domy)
 • Objektov tr. B – prostredie s nebezpečenstvom výbuchu (ČS PHM, lakovne)
 • Trafostaníc a rozvodov VN do 35 kV
 • Hromozvodov a uzemňovačov vr. výpočtu rizík

Prečo vykonávať pravidelné kontroly a revízie elektrospotrebičov a elektroinštalácií?

 • Zníženie rizika požiarov.
 • Predchádzanie možnému úrazu elektrickým prúdom.
 • Revízie elektro vyžadujú platné zákony, nariadenia vlády a vyhlášky. Najmä podľa Zákonníka práce, Zákona o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nariadení vlády, keďže je každý prevádzkovateľ elektrického zariadenia (právnická i fyzická osoba) povinný zabezpečiť revízie elektrických zariadení podľa príslušných STN, revízie elektrického ručného náradia, spotrebičov a predlžovacích prívodov podľa platných STN.
 • V prípade požiaru, alebo úrazu elektrickým prúdom vám poisťovňa nevyplatí poistnú čiastku alebo plnenie výrazne skráti, ak nemáte vypracovanú a platnú revíziu!!!
 • Kontrolné orgány (napríklad Inšpektorát práce) a hasiči vám môžu udeliť finančné pokuty podľa platného príslušnéhe zákona.

Termíny pravidelných revízií elektroinštalácie a bleskozvodov je stanovené vo vyhláške 508/2009b Z.z. Termíny pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov a ručného náradia sú stanovené v normách STN 33 1600 a STN 331610.


Povinnosť robiť revíziu elektrickej inštalácie a bleskozvodu, ručného náradia a elektrických spotrebičov majú:

Majitelia bytov alebo bytových priestorov

Ktoré sa prenajímajú a v ktorých je používaná elektrická inštalácia. Revízia je potrebná na elektrickú inštaláciu.

Majitelia objektov a nebytových priestorov

Ktoré sa prenajímjú a v ktorých je používaná elektrická inštalácia. Revízia je potrebná na elektrickú inštaláciu a bleskozvod.

FO alebo PO podnikatelia

Ktorý zamestnávajú alebo poskytujú ubytovanie v objektoch. Revízia je potrebná na elektrickú inštaláciu, bleskozvod, elektrické spotrebiče (v kuchynke, v kancelárii, …), elektrické ručné náradie (ktoré sa drží v ruke pri práci), ak sa tam tieto všetky kategórie nachádzajú.

Každá poistená nehnuteľnosť

Povinnosť robiť revíziu elektriny má majitelia bytov, rodinných domov a nehnuteľnosti, ktorá nespadajú do vyššie uvedených kategórií ale majú danú nehnuteľnosť poistenú a nachádza sa tam elektrická inštalácia. Pri poistných udalostiach dochádza často ku kráteniu, prípadne až zamietnutiu poistného plnenia pretože chýba revízia alebo jej platnosť už vypršala.

Kontaktujte nás pre viac informácií